5 ൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കു. തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം! നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു രഹസ്യം പറയാം

നമസ്കാരം ജഗദ് ജനനിയാണ് ദേവി ദേവി എന്ന ലോകമാതാവ് ആണ് സൃഷ്ടിയായി ദേവിയെ കണക്കാക്കുന്നു അതിനാൽ ദേവിയുടെ ശക്തിയാൽ ഈ ലോകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ലോകത്ത് അതിനാൽ ദേവിയുടെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതെല്ലാം എന്നതാണ് വാസ്തവം ലോകമാതാവായി അതിനാൽ ദേവിയെയും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ആണ് ഈ ലോകം അതിസുന്ദരമായി ഇരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ സൗന്ദര്യം നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നുമാണ് വിശ്വാസം.

   

അതിനായി ദേവിഭക്തർ തങ്ങളുടെ ദേവിയെയും അമ്മയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദേവിയെയും അമ്മയായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ദേവിയെ ഭഗവതിയായി അവർ എന്നും വിളിക്കുന്നു തന്റെ ഭക്തർക്ക് എപ്രകാരം സ്വന്തം അമ്മയോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നു അതേ വികാരമാണ് ദേവിയോട് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് സ്നേഹം ഭക്തിയാണ് ദേവിയോട് അനുഭവപ്പെടുന്നതും .

ഇനിയും ഈ അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു ചിത്രത്തെയും തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ചിത്രം നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെയും ഒരു രഹസ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണരുടെയും പിൻകാലത്ത് ഹൈന്ദവരുടെയും ആരാധന മൂർത്തിയായി തീർന്നാൽ മാതൃ ദേവതയാണ് ദുർഗാദേവി ദുർഗ്ഗാദേവി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം മഹിഷാ സൂരനെ വധിച്ചത് ദേവി എന്നാണ് ഐതിഹ്യം 16 കൈകളോടുകൂടി സിംഹത്തിന്റെ പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ദുർഗയെ കണക്കാക്കുന്നത്.

സർവ്വദേവതകളും ദുർഗയിൽ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം അതിനാൽ ദുർഗ്ഗാദേവി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം ഒരിക്കലും സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർ ആകുന്നു അവരാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവർ നൽകുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *