“ഓം നമ:ശിവായ” എന്ന നാമം ഈ സമയത്ത് ജപിക്കുക. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നിരിക്കും ഉറപ്പ്!

പരമശിവന്റെ മൂലമന്ത്രമാണ് ഓം നമശിവായ താൻ പരമശിവനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓം നമശിവായ ഓം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നാണ് നമശിവായ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയ ഭൂമി ജലം അഗ്നി വായു എന്നിവയെ പ്രതിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് .

   

പഞ്ചാക്ഷി മന്ത്രം ജപിക്കുക വഴി നാം ഭഗവാനിലോട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മളേ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നു കരുത്തുകയാണ് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കുംതോറും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പരീക്ഷിച്ചാലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫലം നേടിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസവും നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളും പറയുന്നത് പഞ്ചാക്ഷി മന്ത്രം എത്ര പ്രാവശ്യം ജപിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ജയിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്.

പലതരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുപോകും അപകടങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓം നമശിവായ മന്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു ആപത്ത് ഘട്ടത്തിലും ഏതു പ്രയാസമേറിയ ഘട്ടത്തിലും മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് .

മൂലമന്ത്രമാണ് ഓം നമശിവായ എന്നുപറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും ഭഗവാനെ ഒരുപാട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാവരെയും പ്രസാദിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ തരണമെന്ന് ഒന്നുമില്ലഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *