ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ ശരീരത്തിൽ കാണിച്ചുതരുന്ന 4 ലക്ഷണങ്ങൾ! ഇതാ പരിഹാരം!

എന്താണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങളുടെ അമിതവും നിയന്ത്രണാധിതവുമായ വികടനത്തെയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നത് 90 മുതൽ 95% ക്യാൻസറിനെയും കാരണം ജനിതകത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ ആണ് അഥവാ ജീൻ MUTATION ആണ് ഇ ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻസിലെ 5% മാത്രമേ പാരമ്പര്യ കാൻസർ തന്നെ സാധ്യമാകുന്നുള്ളൂ.

   

ബാക്കിയെല്ലാം ജീവിതശൈലികൾ കൊണ്ടും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വില്ലനായി നിൽക്കുന്നത് പുകവലിയുടെയും മദ്യപാനത്തിന്റെയും ഉപയോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനും കാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ചികിത്സ രീതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും അത്യാവശ്യമാണ്.

ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറുകൾ എന്നു പറയുന്നത് ഗർഭാശയ കാൻസർ ഗർഭാശയ ഗളത്തിലെ കാൻസർ അണ്ഡാശയ കാൻസർ എന്നിവയാണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് കാൻസറാണ് നെറ്റിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പ്ലസ് ടു കാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് 50 വയസ്സിനുള്ള മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ആണ് 50 ശതമാനവും ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കാണുന്നത് 30 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ സ്ത്രീകളും ഫസ്റ്റ് കാൻസറിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തുന്നത് മൂന്നും നാലും സ്റ്റേജുകളിൽ ആയിട്ടാണ്.

അതുകൊണ്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രസ്റ്റ് കാൻസർ കൊണ്ടുള്ള മരണം വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഒന്നാം തിയതി മിസ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അസുഖം കണ്ടെത്തുക ആണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേജിങ് എന്തൊക്കെ എന്ന് നമുക്കറിയാം സാധാരണയായി എല്ലാ ക്യാൻസറിന്റെയും നാല് സ്റ്റേജുകൾ ആണ് ഉള്ളത് ക്യാൻസറിന്റെ വ്യാപനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേജിങ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *