വരാഹി അമ്മയുടെ രഹസ്യവിജയ മന്ത്രം! മൂന്ന് തവണ മാത്രം ജപിക്കുക. ഫലം ഉറപ്പ്!

ദേവി എന്നാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപിയായ അമ്മ തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായ അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ഒരു വ്യക്തിക്കും ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രകാരം വിവിധ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ദേവിയും സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് അതിൽ ശക്തിയാർന്ന ദേവി സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീവരാഹിദേവിയുടെ സങ്കല്പം സമ്പത്തിന്റെ താമരയിൽ ഇരിക്കുന്ന വരാഹമായാ വിഷ്ണുവിന്റെ ശ്രീ ബാവമായിട്ടാണ് ദേവിയെ പറയുന്നത്.

   

ചുവന്ന വസ്ത്രവും അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദേശലക്ഷാ കണക്കിന് സൂര്യരശ്മികൾ പോലെ തിളങ്ങുന്ന ദേവിയുടെ മുഖവും ദേവിയുടെയും ആയുധചക്രവും വാളവും തിന്മകളെ ചേർക്കുവാനും ധർമ്മം പുനസ്ഥാപിക്കുവാനും പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുന്നു സപ്ത മാതൃകകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ദേവി ദേവിയുടെ ഏത് ഭാവത്തിലും അമ്മ തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നുമാണ് സപ്ത മാതൃകയിലെ അഞ്ചാമതായിട്ടാണ് ദേവി വരുന്നത് ഈ കാരണത്താൽ ദേവിക്ക് പഞ്ചമി എന്നും പേരുണ്ട് ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ദേവിയുടെ സ്ഥാനാധിപതയാണ്.

ദേവിയും കൂടാതെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അറിവിന്റെ പ്രതീകമായും ദേവിയെ കണക്കാക്കുന്നതാകുന്നു ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പൗർണമി നാൾ അമ്മയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള നാൾ തന്നെയാകുന്നു .

ദിവസം ആകുന്നു ഇന്നേദിവസം അമ്മയെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ ശക്തി അഥവാ സാമ്പത്തികമായ ഉയർച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇന്നേ ദിവസവും ദേവിയെ ആരാധിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും നിഷ്പ്രഭമാക്കും ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ദേവി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *