ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള 8 ചെടികൾ! നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ഇ ചെടികൾ? സർവ്വ ഐശ്വര്യം!

ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻവശത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള മുറ്റത്ത് നമ്മൾ വളർത്തേണ്ട എട്ട് ചെടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ 8 ചെടികളും ദൈവസാന്നിധ്യമുള്ള ചെടികളാണ് ദേവാംശമുള്ള ചെടികളാണ് ഈ എട്ടു ചെടികൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തും നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗത്തും ആയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുന്നതാണ്.

   

മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഈ ചെടികളാണ് വളരെയധികം പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം തരുന്ന വളരെയധികം ദൈവാംശം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീടിനും നമ്മുടെ കുടുംബനാഥനും എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യം നിറയ്ക്കുന്ന ആ എട്ടു ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ കഴിയുന്നതും തന്നെ ഒരു മൈലാഞ്ചി ചെടി നട്ടു വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് .

ഐശ്വര്യവും ഉയർച്ചയും താനേ വന്നുകൊള്ളും എല്ലാതരത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് മൈലാഞ്ചി ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് മൈലാഞ്ചി തഴച്ചു വളരെ വളരെ നമുക്ക് അതിന്റേതായ അഭിവൃദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉള്ള ചെടിയാണ് മൈലാഞ്ചി ചെടി എന്നു പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് എന്നു പറയുന്നത് കൃഷ്ണ വെറ്റിലയാണ് കൃഷ്ണ വെറ്റിലയുടെ ഒരു തൈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിവച്ചു വളർത്താവുന്നതാണ് .

നഴ്സറികളിൽ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും വളരെ വ്യക്തിയും ശുദ്ധിയും ഉള്ള ഒരു ഇടത്തിൽ വേണം അത് നടാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻഭാഗമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണേറ്റിലെ നടന്നിടത്ത് ലക്ഷ്മി കടാക്ഷം ഉണ്ടാകുമോ ലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *